Obecná ustanovení

Tyto uvedené obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodě www.proveterinu.cz , jehož provozovatelem a prodávajícím je

Lenka Knesplová
Dřevčice 109
250 01 Brandýs nad Labem

IČ: 49381989
DIČ: CZ7754301049
zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem v Brandýse nad Labem

e-mail: l001@knespl.cz
tel.č.: +420 732 587 353

Obchodní podmínky a reklamační řád blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

Vymezení pojmů

Prodávající / dodavatel – je OSVČ Lenka Knesplová, Dřevčice 109, 250 01 Brandýs nad Labem, IČ: 49381989, DIČ: CZ7754301049, zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem v Brandýse nad Labem - Stará Boleslav  pod č.j. 215 98/2012/Ji-70. Lenka Knesplová je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující / spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není spotřebitel  je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Reklamace – je uplatnění práv kupujícího z rozporu s kupní smlouvou, jakožto i uplatnění práv kupujícího plynoucích z odpovědnosti prodávajícího za vady.

Objednání zboží, uzavření kupní smlouvy a informace o obchodních podmínkách

Kupující vybere zboží, řádně vyplní formulář a objednávku odešle. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Podmínkou platnosti elektronické objednávkyje vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů. Odesláním objednávky se objednávka stává závaznou, není-li stornována ještě v den objednání. Následně je  automaticky generované potvrzení o přijetí objednávky do systému. Toto potvrzení je odesíláno vzápětí po přijetí objednávky. Poté Vám bude zasláno závazné potvrzení objednávky a tímto okamžikem je také provedena rezervace zboží. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy kupní smlouva posléze vzniká potvrzením objednávky prodávajícím a to dnem jejího doručení kupujícímu. Objednávka je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence. V našem internetovém obchodě pro vytvoření elektronické objednávky není nutná registrace.

V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo podmínit plnění úhradou finanční zálohy kupujícím a stanovení lhůty pro tuto úhradu. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci objednávky a ověření údajů v ní obsažených vhodným způsobem jako například písemně nebo telefonicky.

Prodávající je oprávněn nepřihlížet k objednávce, jejíž autorizaci požadovaným způsobem kupující odmítne provést. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě chybného uvedení ceny, pokud se již zboží nevyrábí nebo nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné pouze po předchozí dohodě prodávajícího a kupujícího nebo na základě zákonných důvodů.

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Není skladem“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a kupující toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající kupujícího o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní a reklamační podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce, jehož popis, funkce, technické údaje a parametry jsou uvedeny přímo ve smlouvě nebo jsou stanoveny v technických údajích výrobce uvedených v příbalovém letáku - popisce (návod k obsluze). Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů od dodavatelů či jiných smluvních subjektů a nelze tak jejich nepřesnost vyloučit. Obrázky u zboží mohou být v některých případech jen ilustrační.

Cena a platební podmínky

Ceny jsou uvedeny u jednotlivých položek zboží a jsou platné v den uskutečnění objednávky.

Prodávající si vyhrazuje právo změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží.

Akční ceny jsou platné do vyprodání zásob, pokud není stanoveno doplňující informací u výrobku jinak a nebo do další aktualizace nabídky.

K ceně zboží je připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím, příp. další poplatky.

Prodávající si  vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě chybného uvedení ceny nebo pokud se již zboží nevyrábí či nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Kupní cena může být zaplacena:

 • dobírkou v případě, že zboží bude dodáno přepravní službou nebo Českou poštou, a to do výše max. ceny  objednaného zboží 3.000,- Kč s DPH
 • bankovním převodem na účet
 

V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo podmínit plnění úhradou finanční zálohy kupujícím a stanovení lhůty pro tuto úhradu.

Platné ceny zboží jsou zobrazeny v popisu zboží a v závěrečné sumarizaci objednávky. Cena na faktuře se může drobně odlišovat od sumy na objednávce vlivem zaokrouhlovacích rozdílů.

Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (převodem, poštovním převodem).

Dodací lhůta

Doba expedice zboží je obvykle 1 - 5  pracovních dnů a dále dle přepravních podmínek dopravce po uzavření kupní smlouvy (doručení potvrzení objednávky kupujícímu). Pokud objednané zboží není zrovna na skladě a doba expedice by byla delší, oznámí toto prodávající kupujícímu na uvedenou e-mailovou adresu, se sdělením skutečné doby expedice nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním, který je schopen dodat ve lhůtě do pěti dní. V tomto případě si však musí prodávající vyžádat výslovný souhlas kupujícího se změnou předmětu smlouvy. Stejně tak zákazníka informujeme v případě, že objednané zboží je již například  vyprodáno a nebudeme je moci dodat.

Nekompletní dodávka

Pokud nastane situace, kdy z objednávky některá nebo některé z položek nebudou skladem, zašle prodávající tuto informaci kupujícímu a písemně se mezi sebou domluví na dalším postupu. Jestliže objednávka nebyla kompletní a zbytek objednaného zboží prodávající dodá později, pak poštovné kupující hradí pouze jedenkrát, jako by tomu bylo při vyřízení kompletní objednávky.

Přechod nebezpečí škody na zboží a přechod vlastnického práva

Převzetím zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím, pod podmínkou zaplacení kupní ceny.

Dopravní podmínky a poštovné

Možnosti způsobů doručení zásilky:

 • expresní zásilkovou službou
 • přepravní službou
 • Českou poštou
 

K ceně zboží se účtuje poštovné a balné dle sazebníku České pošty, zásilkové či přepravní služby. Platné ceny poštovného, přepravného, balného a doběrečného jsou uvedeny přímo v e-shopu a budou zobrazeny i před závěrečným potvrzením objednávky. Poštovné se účtuje pouze v případě, že hodnota zásilky je nižší než 5.000,- Kč nebo je posíláno zboží z výprodeje.

Platbu provede zákazník buď v hotovosti (dobírka), nebo bezhotovostně (převodem na účet). Při bezhotovostním styku je zaslána zákazníkovi zálohová faktura a po její úhradě je provedena expedice zboží. Jiný způsob úhrady je možný pouze po vzájemné dohodě obou stran.

Způsob přepravy a způsob platby si zákazník zvolí při vyplňování objednávkového formuláře. Dodavatel si vyhrazuje právo změny způsobu přepravy v závislosti na rozměrech a hmotnosti zásilky. O této změně bude zákazníka informovat ve zprávě o odeslání zboží.

V případě že si kupující nepřevezme objednané zboží od dopravce, má prodávající nárok na úhradu vynaložených nákladů prokazatelně spojených s nevyzvednutým balíkem.

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít, případně sepsat reklamační protokol o porušenosti zásilky přímo s dopravcem! Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a k pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky bude prodávající přistupovat na základě podepsaného dodacího listu, ve kterém kupující stvrzuje neporušenost vnějšího obalu zásilky a správný počet balíků. Faktura sloužící zároveň i jako daňový doklad je pak přiložena v  balíku.

Reklamace poškození zásilky

Při převzetí zásilky zkontrolujte, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky vnějšího poškození. Pokud příjemce zjistí zjevné vady (např. poškozený obal), může zásilku odmítnout. V případě převzetí takovéto zásilky, osádka vozidla přepravce je povinna uvést do přepravního listu, že zásilka byla převzata s poškozeným obalem. Při přejímce nekontrolujte obsah zásilky a nevyžadujte si účast osádky vozidla přepravce. Pokud příjemce zásilky zjistí vadu vyplývající z poškození při přepravě, je povinen emailem oznámit tuto skutečnost bez odkladu především dopravci a prodávajícímu (zasílateli) a to nejpozději do tří kalendářních dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena a vyžádat si sepsání "Zápisu o škodě". V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že reklamace z tohoto důvodu nebude uznána, což bude zejména kupujícímu prokazováno podepsaným dodacím listem, jehož podpisem kupující stvrzuje bezvadnost dodávky. Na základě zaslané kopie zápisu o škodě (e-mailem, poštou) Vám bude zasláno zboží novou zásilkou.

Záruční podmínky, reklamace

Na veškeré zboží, s výjimkou zboží podléhající rychlé zkáze nebo jehož životnost nemůže být naplněna, poskytujeme záruční dobu v délce platné dle obecných zákonných předpisů.

tj. 24 měsíců při prodeji pro soukromou spotřebu (§ 620 občanského zákoníku)

tj. 12 měsíců pokud je kupující podnikatel a výrobek kupuje pro podnikatelskou činnost (§ 429 obchodního zákoníku)

U některého zboží může být výrobcem stanovena záruční doba delší jak 24 měsíců. V takových případech je tato informace uvedena u daného zboží.

Z výměny či vrácení zboží je vyloučeno zboží vyráběné (objednané) na zakázku a zboží prodávané v rámci doprodeje či zlevněné.

Záruka se vztahuje pouze na závady, které jsou jednoznačně způsobeny vadou materiálu nebo výrobní vadou.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Prodávající si vyhrazuje právo neuznat reklamaci v případě, že výrobce či jím pověřený odborný servis prokáže, že kupující neoprávněně do výrobku zasáhl po odstranění pečeti výrobce, či, že došlo k mechanickému poškození zboží.

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží od dopravce potvrzením přepravního (dodacího) listu kupujícím. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Postup při reklamaci zboží

Na veškeré nabízené zboží na stránkách e-shopu platí výše uvedená zákonná záruční lhůta, pokud není v popisu výrobku uvedena jiná záruční lhůta.

Vzniklou závadu je nutno reklamovat bezodkladně, tzn. co nejdříve po jejím zjištění, a to e-mailem na adrese: info@proveterinu.cz. V oznámení reklamace musí kupující uvést zjištěné vady, tzn. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury či dodacího listu zboží, jehož vady jsou reklamovány.

Případnou reklamaci se prodávající snaží vyřídit co nejrychleji - během několika málo dnů - vždy však bude vyřízena v zákonné lhůtě, tzn. nejpozději do 30 dnů.

Pracovní doba

Objednat zboží můžete 24/7

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, zašle prodávajícímu na adresu Dřevčice 109, 250 01 Brandýs nad Labem  zboží a  písemně uvede, že odstupuje od smlouvy, uvede číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu pro vrácení peněz, přiloží též kopii originálu dokladu, tzn. faktury - daňového dokladu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pozn.: Peníze je možné vrátit též zasláním pomocí České pošty, složenkou.

V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Zaslání zboží zpět na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky jsou ihned odmítnuty a vráceny zpět odesílateli. 

Po obdržení vráceného zboží, pokud toto bude splňovat výše uvedené podmínky této části Obchodních podmínek, budou peníze za zboží a náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží zaslány na adresu kupujícího nebo převodem na účet kupujícího, a to co nejdříve, nejpozději však do 14 pracovních dnů po obdržení podepsaného dobropisu, který je na adresu kupujícího odeslán neprodleně po fyzickém obdržení a překontrolování zboží (dle § 1832, odstavec 1).

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
 • na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 • na dodávku zboží, jehož charakter to vylučuje, zejména z hygienických důvodů.
 

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů může kupující kdykoliv odvolat e-mailem. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu. Osobní údaje kupujících prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Závěrečná ustanovení

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@proveterinu.cz . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách www.proveterinu.cz pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu www.proveterinu.cz  v den jejich uzavření.

Provozovatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na těchto internetových stránkách.

Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.

Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2014

_____________________________________________________________________________________

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obecná ustanovení

Tyto uvedené obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodě www.proveterinu.cz , jehož provozovatelem a prodávajícím je

Lenka Knesplová

Dřevčice 109

250 01 Brandýs nad Labem

IČ: 49381989

DIČ: CZ7754301049

zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem v Brandýse nad Labem

e-mail: info@proveterinu.cz

tel.č.: +420 732 587 353

Obchodní podmínky a reklamační řád blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Prodávající / dodavatel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující / spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující / nikoli spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Uzavření kupní smlouvy – není-li kupujícím spotřebitel, objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Je-li kupujícím spotřebitel, umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Reklamace – je uplatnění práv kupujícího z rozporu s kupní smlouvou, jakožto i uplatnění práv kupujícího plynoucích z odpovědnosti prodávajícího za vady.

Objednání zboží, uzavření kupní smlouvy a informace o obchodních podmínkách

Kupující vybere zboží, řádně vyplní formulář a objednávku odešle. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Podmínkou platnosti elektronické objednávkyje vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů. Odesláním objednávky se objednávka stává závaznou, není-li stornována ještě v den objednání. Následně je  automaticky generované potvrzení o přijetí objednávky do systému. Toto potvrzení je odesíláno vzápětí po přijetí objednávky. Poté Vám bude zasláno závazné potvrzení objednávky a tímto okamžikem je také provedena rezervace zboží. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy kupní smlouva posléze vzniká potvrzením objednávky prodávajícím a to dnem jejího doručení kupujícímu. Objednávka je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence. V našem internetovém obchodě pro vytvoření elektronické objednávky není nutná registrace.

V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo podmínit plnění úhradou finanční zálohy kupujícím a stanovení lhůty pro tuto úhradu. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci objednávky a ověření údajů v ní obsažených vhodným způsobem jako například písemně nebo telefonicky.

Prodávající je oprávněn nepřihlížet k objednávce, jejíž autorizaci požadovaným způsobem kupující odmítne provést. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě chybného uvedení ceny, pokud se již zboží nevyrábí nebo nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné pouze po předchozí dohodě prodávajícího a kupujícího nebo na základě zákonných důvodů.

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Není skladem“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a kupující toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající kupujícího o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní a reklamační podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce, jehož popis, funkce, technické údaje a parametry jsou uvedeny přímo ve smlouvě nebo jsou stanoveny v technických údajích výrobce uvedených v příbalovém letáku - popisce (návod k obsluze). Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů od dodavatelů či jiných smluvních subjektů a nelze tak jejich nepřesnost vyloučit. Obrázky u zboží mohou být v některých případech jen ilustrační.

Cena a platební podmínky

Ceny jsou uvedeny u jednotlivých položek zboží a jsou platné v den uskutečnění objednávky.

Prodávající si vyhrazuje právo změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží.

Akční ceny jsou platné do vyprodání zásob, pokud není stanoveno doplňující informací u výrobku jinak a nebo do další aktualizace nabídky.

K ceně zboží je připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím, příp. další poplatky.

Prodávající si  vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě chybného uvedení ceny nebo pokud se již zboží nevyrábí či nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Kupní cena může být zaplacena:

 • dobírkou v případě, že zboží bude dodáno přepravní službou nebo Českou poštou, a to do výše max. ceny  objednaného zboží 3.000,- Kč s DPH

 • bankovním převodem na účet

 

V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo podmínit plnění úhradou finanční zálohy kupujícím a stanovení lhůty pro tuto úhradu.

Platné ceny zboží jsou zobrazeny v popisu zboží a v závěrečné sumarizaci objednávky. Cena na faktuře se může drobně odlišovat od sumy na objednávce vlivem zaokrouhlovacích rozdílů.

Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (převodem, poštovním převodem).

Dodací lhůta

Doba expedice zboží je obvykle 1 - 5  pracovních dnů a dále dle přepravních podmínek dopravce po uzavření kupní smlouvy (doručení potvrzení objednávky kupujícímu). Pokud objednané zboží není zrovna na skladě a doba expedice by byla delší, oznámí toto prodávající kupujícímu na uvedenou e-mailovou adresu, se sdělením skutečné doby expedice nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním, který je schopen dodat ve lhůtě do pěti dní. V tomto případě si však musí prodávající vyžádat výslovný souhlas kupujícího se změnou předmětu smlouvy. Stejně tak zákazníka informujeme v případě, že objednané zboží je již například  vyprodáno a nebudeme je moci dodat.

Nekompletní dodávka

Pokud nastane situace, kdy z objednávky některá nebo některé z položek nebudou skladem, zašle prodávající tuto informaci kupujícímu a písemně se mezi sebou domluví na dalším postupu. Jestliže objednávka nebyla kompletní a zbytek objednaného zboží prodávající dodá později, pak poštovné kupující hradí pouze jedenkrát, jako by tomu bylo při vyřízení kompletní objednávky.

Přechod nebezpečí škody na zboží a přechod vlastnického práva

Převzetím zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím, pod podmínkou zaplacení kupní ceny.

Dopravní podmínky a poštovné

Možnosti způsobů doručení zásilky:

 • expresní zásilkovou službou

 • přepravní službou

 • Českou poštou

 

K ceně zboží se účtuje poštovné a balné dle sazebníku České pošty, zásilkové či přepravní služby. Platné ceny poštovného, přepravného, balného a doběrečného jsou uvedeny přímo v e-shopu a budou zobrazeny i před závěrečným potvrzením objednávky. Poštovné se účtuje pouze v případě, že hodnota zásilky je nižší než 5.000,- Kč nebo je posíláno zboží z výprodeje.

Platbu provede zákazník buď v hotovosti (dobírka), nebo bezhotovostně (převodem na účet). Při bezhotovostním styku je zaslána zákazníkovi zálohová faktura a po její úhradě je provedena expedice zboží. Jiný způsob úhrady je možný pouze po vzájemné dohodě obou stran.

Způsob přepravy a způsob platby si zákazník zvolí při vyplňování objednávkového formuláře. Dodavatel si vyhrazuje právo změny způsobu přepravy v závislosti na rozměrech a hmotnosti zásilky. O této změně bude zákazníka informovat ve zprávě o odeslání zboží.

V případě že si kupující nepřevezme objednané zboží od dopravce, má prodávající nárok na úhradu vynaložených nákladů prokazatelně spojených s nevyzvednutým balíkem.

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít, případně sepsat reklamační protokol o porušenosti zásilky přímo s dopravcem! Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a k pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky bude prodávající přistupovat na základě podepsaného dodacího listu, ve kterém kupující stvrzuje neporušenost vnějšího obalu zásilky a správný počet balíků. Faktura sloužící zároveň i jako daňový doklad je pak přiložena v  balíku.

Reklamace poškození zásilky

Při převzetí zásilky zkontrolujte, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky vnějšího poškození. Pokud příjemce zjistí zjevné vady (např. poškozený obal), může zásilku odmítnout. V případě převzetí takovéto zásilky, osádka vozidla přepravce je povinna uvést do přepravního listu, že zásilka byla převzata s poškozeným obalem. Při přejímce nekontrolujte obsah zásilky a nevyžadujte si účast osádky vozidla přepravce. Pokud příjemce zásilky zjistí vadu vyplývající z poškození při přepravě, je povinen emailem oznámit tuto skutečnost bez odkladu především dopravci a prodávajícímu (zasílateli) a to nejpozději do tří kalendářních dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena a vyžádat si sepsání "Zápisu o škodě". V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že reklamace z tohoto důvodu nebude uznána, což bude zejména kupujícímu prokazováno podepsaným dodacím listem, jehož podpisem kupující stvrzuje bezvadnost dodávky. Na základě zaslané kopie zápisu o škodě (e-mailem, poštou) Vám bude zasláno zboží novou zásilkou.

Záruční podmínky, reklamace

Na veškeré zboží, s výjimkou zboží podléhající rychlé zkáze nebo jehož životnost nemůže být naplněna, poskytujeme záruční dobu v délce platné dle obecných zákonných předpisů.

tj. 24 měsíců při prodeji pro soukromou spotřebu (§ 620 občanského zákoníku)

tj. 12 měsíců pokud je kupující podnikatel a výrobek kupuje pro podnikatelskou činnost (§ 429 obchodního zákoníku)

U některého zboží může být výrobcem stanovena záruční doba delší jak 24 měsíců. V takových případech je tato informace uvedena u daného zboží.

Z výměny či vrácení zboží je vyloučeno zboží vyráběné (objednané) na zakázku a zboží prodávané v rámci doprodeje či zlevněné.

Záruka se vztahuje pouze na závady, které jsou jednoznačně způsobeny vadou materiálu nebo výrobní vadou.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Prodávající si vyhrazuje právo neuznat reklamaci v případě, že výrobce či jím pověřený odborný servis prokáže, že kupující neoprávněně do výrobku zasáhl po odstranění pečeti výrobce, či, že došlo k mechanickému poškození zboží.

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží od dopravce potvrzením přepravního (dodacího) listu kupujícím. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Postup při reklamaci zboží

Na veškeré nabízené zboží na stránkách e-shopu platí výše uvedená zákonná záruční lhůta, pokud není v popisu výrobku uvedena jiná záruční lhůta.

Vzniklou závadu je nutno reklamovat bezodkladně, tzn. co nejdříve po jejím zjištění, a to e-mailem na adrese: info@proveterinu.cz. V oznámení reklamace musí kupující uvést zjištěné vady, tzn. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury či dodacího listu zboží, jehož vady jsou reklamovány.

Případnou reklamaci se prodávající snaží vyřídit co nejrychleji - během několika málo dnů - vždy však bude vyřízena v zákonné lhůtě, tzn. nejpozději do 30 dnů.

Pracovní doba

Objednat zboží můžete 24/7

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Spotřebitel má právo podle ust. § 53, odstavce 7 občanského zákoníku odstoupit bez uvedení důvodu od smlouvy uzavřené na dálku (v internetovém obchodě) do 14-ti dnů od převzetí zboží, vyjma případů výslovně uvedených v odst. 8 téhož ustanovení občanského zákoníku. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno prodávajícímu nejpozději v poslední den zákonné 14-ti denní lhůty od převzetí zakoupeného zboží.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.

Pokud se tak spotřebitel rozhodne, zašle prodávajícímu na adresu Dřevčice 109, 250 01 Brandýs nad Labem  zboží a  písemně uvede, že odstupuje od smlouvy, číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu pro vrácení peněz, přiloží též kopii originálu dokladu, tzn. faktury - daňového dokladu, popř. dodacího listu.

Kupující musí také dodržet tyto podmínky:

 • zboží nesmí být použito

 • zboží nesmí být nijak poškozeno

 

Zaslání zboží zpět na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky jsou ihned odmítnuty a vráceny zpět odesílateli.

Po obdržení vráceného zboží, pokud toto bude splňovat výše uvedené podmínky této části Obchodních podmínek, budou peníze za zboží a náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží zaslány na adresu kupujícího nebo převodem na účet kupujícího, a to co nejdříve, nejpozději však do 30 pracovních dnů po obdržení podepsaného dobropisu, který je na adresu kupujícího odeslán neprodleně po fyzickém obdržení a překontrolování zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,

 • na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

 • na dodávku zboží, jehož charakter to vylučuje, zejména z hygienických důvodů.

 

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů může kupující kdykoliv odvolat e-mailem. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu. Osobní údaje kupujících prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách www.proveterinu.cz pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu www.proveterinu.cz  v den jejich uzavření.

Provozovatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na těchto internetových stránkách.

Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.

Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 8. února 2013, platné jsou do 31.12.2013


Aktuálně nejsou žádné slevy